Etiketter

, , ,

Jag var ute och tog en promenad tillsammans med en väninna idag i det underbara vädret. Solen lyste starkt och snön längst vägkanterna har börjat smälta bort helt. Trots att jag var tvungen att passa mig från att gå i hundskit nästan under hela promenaden så njöt jag av att vara ute och känna våren komma smygande. Men denna dag är inte som vilken dag som helst! Den här dagen är  speciell och har sin egen lilla titel i almanackan. Det är nämligen den internationella kvinnodagen!

Idag firar Väst den dagen då man började sträva efter jämställdhet och lika värde mellan de två könen.  8:e Mars för 100 år sedan…Det är många år tillbaka, då varken du eller jag fanns!Jag undrar om vårdagen för 100 år sedan var lika ljuvlig som den var idag…För det finns nämligen kvinnor runt om i världen som inte lägger märke till att våren är här, att solen lyser och att knopparna blygt börjar tränga sig fram.  100  år har gått och jag undrar vad man har åstadkommit med denna dagen att man måste fira den och lära barnen om den i skolorna. Borde man inte istället tala om svikna och förlorade själar som ingen bryr sig om…Kvinnor som tar livet av sig pga av utbrändhet, ångest och depression. Övergivna och svikna kvinnor som lider varje dag. Någon våldtas här, någon mördas där, en annan prostituerad misshandlas blå och gul av sin hallick, någon annan stackars kvinna dör i anorexi… Jag undrar hur många som firar kvinnodagen idag är ”Kapten klänning” själva som hycklande deltar och demonstrerar för världens alla kvinnor som ett bevis att kvinnor ska behandlas med respekt, värdighet och framför allt jämställdhet?

Kvinnans frihet och jämställdhet började inte för 100 år sedan utan för 1431 år sedan när Profeten Muhammad (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) gav kvinnorna en status som man knappast har uppnått i Väst år 2010. Kvinnan blev fri med islams lagstiftning som gav henne den fulla rätten att vara en värdig och respekterad individ som både har rättigheter och skyldigheter, och inför Gud helt och hållet jämställd med mannen. Jag väljer att klistra in en text från islamguiden.com för att Ni ska kunna läsa lite om kvinnans status och rättigheter som muslim eftersom det är sent och mina ögon börjar klaga av utmattning. Men avslutningsvis tror jag att väldigt få människor tror på något som heter Kvinnodagen och ser 100 års så kallat strävande för kvinnans rättigheter som ett hån, framför allt västerländska kvinnor! Den enda sanna rättigheten dem fick är att klä av sig helt nakna ifall dem känner för det och ha umgänge med vem/vad dem vill…

Kvinnornas ställning inom islam

Översatt av: Nadin Habbal
Från: Viewislam

För att titta på islams lära om kvinnor är den själsliga nivån en bra utgångspunkt att börja med, eftersom den är den mest väsentliga. Sedan kan vi titta på islams sociala roller. Koranen bekräftar att kvinnor är själsligt sett männens jämlikar med samma ansvar att dyrka Gud (swat) och får samma belöning för det.

”FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna- [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.”


(Koranen 33:35)

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens liv och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.”


(Koranen 16:97)

”MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis.”


(Koranen 9:71)

På den sociala nivån
Som mor:
Varje person har en mor. När en man frågade Profeten Mohammad (saw) ”Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade ”Din mor.” Mannen sade då ”Och sedan vem? Profeten (saw) sade ”Sedan din mor”. Mannen frågade ”Och sedan?” Återigen svarade profeten (saw) ”Sedan din mor”. Mannen frågade igen ”Och sedan? Profeten (saw) sade ”Sedan din far”. (Sahih Muslim 4:1354 nr 6180)

Detta påvisar att ett barn måste infria sin mors rättigheter och om det finns en konflikt mellan moderns och faderns rättigheter så får hennes rättigheter företrädesrätt.

Profeten (saw) förklarade också att det enda sättet en människa kan återgälda sin far är att köpa honom fri från slaveri om han befann sig i ett sådant. (Sahih Muslim 2:790 nr 3606)

Profetens (saw) tystnad om moderns tillstånd påvisar att det inte finns något sätt ett barn kan återgälda det modern har gått igenom för hans/hennes skull. Hon uthärdade graviditetens hårda villkor och förlossningens smärta. Hon har bytt tusentals smutsiga blöjor. Hon har stått ut med hans/hennes gråtande och gnällande. När barnet var sjukt stannade hon uppe för att sköta om honom/henne. Hon drev honom/henne till att göra det bästa av sig själv.

Som dotter:
Många kulturer genom historien har premierat sönerna och sett sina döttrar som olycka. Denna attityd är fördömd i Koranen:

”Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras sätt att [tänka och] döma?”


(Koranen 16: 58-59)

God behandling av sina döttrar har identifierats som en av vägarna till paradiset. Guds sändebud (saw) anmärkte ”Var och en som prövas genom ansvaret att uppfostra döttrar och behandlar dem väl kommer att skyddas mot helvetets eld.” (Sahih muslim 4:1384 nr 6362)

Anas ibn Maalik citerade Guds sändebud (saw) ”Var och en som uppfostrar två döttrar på rätt sätt ända tills de/hon når mogen ålder kommer jag och han förenas (så här) på den Yttersta dagen” och han knäppte ihop händerna. (Sahih muslim 4:1384 nr 6364)

En fars ansvar gentemot sina döttrar slutar inte vid mogen ålder, som juridiskt sett definieras som puberteten, t.ex menstruationen. Ansvaret kommer till ända när hon gifter sig och åker iväg för att leva med sin man.

Äktenskapet
Gud (swat) säger i Koranen:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.”


(Koranen 30:21)

Profeten Mohammad sade (saw) ”Den som gifter sig har tagit ett steg mot att fullborda halva sin religion, så låt denne vara medveten om sin plikt gentemot Gud i den andra återstående halvan” (Insamlad av at-Tabaraanee i al Mujam al-awsat och bestyrks i Saheh al-Jaami as-Sagheer, 2:1059 nr 6148) Äktenskap anses utgöra hälften av religionen, på grund av dess väsentlighet att underhålla det mänskliga samhället. På ett individuellt plan syftar äktenskapet till att utveckla egenskaper som kärlek och barmhärtighet, vilka är nämnda i versen och förmågan att ge och ta, att kompromissa och att anpassa sig.

Samtycke, en kvinnas samtycke är nödvändigt för äktenskapets giltighet. Aa’ishah nämnde att hon hade frågat Guds sändebud (saw) om en ungmö, vars målsman gifter bort henne, huruvida man skulle rådfråga henne eller inte. Guds sändebud (saw) sade ”Ja, hon måste rådfrågas” Aa’ishah svarade, ”Men hon känner sig förlägen” Guds sändebud sade, ”Hennes tystnad innebär att hon samtycker” (Sahih muslim 2:714 nr 3305)

Ibn Abbas meddelade att profeten (saw) sade ”En tidigare gift kvinna, utan make har större rätt till sin egen person än sin målsman och en ungmös samtycke måste alltid rådfrågas av henne själv och hennes tystnad innebär samtycke.” (Sahih muslim 2:714 nr 3307).

Om en flicka, som har uppnått puberteten gifts bort utan hennes samtycke har hon rätt att be domaren att annullera äktenskapet. Beviset för detta är när en ung kvinna gick till profeten (saw) för att beklaga sig om att hennes far hade gift bort henne mot sin vilja. Han gav henne valet att annullera äktenskapet. I Ibn Maajahs och Abu Daawoods version var kvinnan ungmö. (Sunan Abu Dawud, bestyrkt i Saheh Sunan Abee Daawod 2:395 nr 1845. I al-Bukhaarees version var hon en thayyib, Sahih Al-Bukhari 7:52 nr 69)

Några rättigheter som hustru
Det fordras att mannen ger sin hustru en present vid äktenskap. Egendom, som hon äger innan äktenskapet består som hennes och hon disponerar över det på det sätt hon tycker är lämpligt. Hennes man är förpliktigad att försörja henne. Avgifterna för hushållet, maten, kläderna, färdmedlen och avgifterna för barnens utbildning är makens ansvar. Om hon väljer att bidra med pengar för dessa avgifter räknas det som välgörenhet från henne till honom. En muslimsk kvinna behåller sitt eget namn efter äktenskapet.

Samråd mellan man och hustru
Ett pars angelägenheter bör förvaltas genom ömsesidigt samråd. Denna princip är fastställd i följande vers. Beträffande instruktionerna amning fastställer den ”Föräldrarna skall inte klandras om de i samråd beslutar att skilja barnet från modern.” Koranen: [2:233]

Profeten Muhammad (saw) utgjorde ett exempel för sina anhängare genom att acceptera sina fruars råd, även i frågor, som inte har samband med hushållets angelägenheter. När han tog med sig sina anhängare för att utföra ”Umrah,” (den lilla vallfärden), tillbommade Meckas hedningar staden, för att hindra dem från att träda in i den. Profeten (saw) förhandlade fram ett fördrag med hedningarna, vilka krävde att muslimerna skulle återvända vid tillfället och komma tillbaka påföljande år för att utföra Umrah. När profeten (saw) beordrade sin anhängare att raka av sitt hår och offra sina djur, som ett uttryck för övergivandet av sin Umrah var de ovilliga att göra det. Han gick in i sitt tält, då hans hustru Om Salamah frågade honom varför han var upprörd. När han förklarade orsaken, föreslog hon: ”Varför går Du inte ut och offrar ditt djur och rakar av ditt hår inför dem. När de ser din handling kommer de att följa ditt exempel.” Han accepterade hennes förslag och precis som hon hade förutspått, när hans anhängare ombads att göra det de hade sett skyndade de sig att göra detsamma.

Frågan uppstår: Vad ska göras om mannen och hustrun inte kan komma överens om ett handlingssätt efter gemensamt samråd? Eftersom det bara finns två av dem, så måste de komma till ett avgörande moment. Gud (swat) har givit mannen ansvaret.

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis.” Koranen: [2:228] ”MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt.”


(Koranen 4:34)

/Tora Bora

Annonser